Може ли алкохолът да обърка сметките Ви за живота?
Бъдете образовани и осъзнати!

 

 

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ:

СДРУЖЕНИЕ ,,ЖИВОТ БЕЗ АЛКОХОЛ'' - 2017 г.

Токсично въздействие на алкохола

Нарушенията при употребата на алкохол се отнасят до поведение на прекомерно пиене, което може да създаде опасни условия за консуматора и другите. Алкохолната пристрастеност обикновено се категоризира като злоупотреба с алкохол или алкохолна зависимост, като и при двата вида се наблюдава токсично въздействие на алкохола.

Злоупотребата с алкохол е модел на пиене, който води до нежелани резултати като например:

 неизпълнение на работа или лични задължения

 периодично употреба на алкохол в потенциално опасни ситуации

 проблеми със закона

 продължителната употреба, въпреки вредите, се прави за социални или лични взаимоотношения

 употреба на алкохол може да доведе до алкохолна зависимост (алкохолизъм)

Алкохолна зависимост е медицински термин за алкохолизъм. Зависимостта от алкохол се характеризира с:

 повишени количества алкохол са необходими за получаване на ефект (толерантност)

 симптоми на абстиненция (гадене, изпотяване, раздразнителност, тремор, халюцинации и гърчове) се развиват, когато пиенето се спира или намалява

 постоянна жажда за алкохол и невъзможност да се ограничи пиенето

 човекът продължава да пие, въпреки знанието на физическо или психическо увреждане на него или на други

Химията на алкохола позволява той да засяга почти всеки тип клетки в тялото, включително и тези на централната нервна система. След продължително излагане на алкохол мозъкът става зависим от него. Пиенето постоянно и последователно във времето може да доведе до зависимост и предизвика симптоми на абстиненция по време на периоди на въздържание. Тази физическа зависимост обаче не е единствената причина за алкохолизъм. За да се развие алкохолизъм, други фактори обикновено влизат в играта като генетика, култура и психология. Генетичните фактори според изследвания играят значителна роля при алкохолизма и могат да са причина за около половината от общия риск от алкохолизъм. Ролята, която играе в генетиката при алкохолизма, е сложна и много различни гени са включени. Изследванията показват, че алкохолната зависимост и зависимости от други вещества могат да бъдат свързани с генетични вариации в 51 различни хромозомни региони.

 

Можете да научите повече за токсичното въздействие на алкохола  тук.

 

 

СДРУЖЕНИЕ ,,ЖИВОТ БЕЗ АЛКОХОЛ'' - 2016 г.

Епидемиологично изследване за град Варна
,, Търсене на помощ  по повод остри интоксикации след употреба на наркотици и ДРУГИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА при ДЕЦА И  млади хора 2016 година”

Изследването се осъществява по поръчка и с финансовата подкрепа на Дирекция „ПРЕВЕНЦИИ”, ОБЩИНА ВАРНА

Въведение

Настоящето епидемиологично изследване, януари-септември 2016 година, е инициатива на Община Варна, Дирекция „Превенции”. За трета поредна година, резултатите дават представа за честотата на средно тежките и тежки остри интоксикации в град Варна, които налагат търсене на медицинска помощ от пострадалите в Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и/или в Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии към МБАЛ - Варна на ВМА (за краткост Токсикология).

Представяме честотата на острите нефатални и фатални интоксикации, обхващащи ученическата възраст 10-18 години и възрастова група 19 - 64 години, съпоставени към броя на населението на град Варна за тези възрастови групи, съобразно данните от Националния статистически институт. Получените данни са съпоставени с данни за други страни в ЕС, представени в ”Европейски доклад за наркотиците 2016; Тенденции и развития“

Община Варна и Дирекция „Превенции” формират своята политика на основата на доказателства за разпространението и употребата на алкохол и наркотици, като острите интоксикации са един от следените показатели, на база на който се вземат съответни решения за нашия град и област в посока на превенция и рестрикции.

Община Варна и Дирекция „Превенции” предоставят тези данни на Националния фокусен център за борба с наркотиците, където се обработват данните от цялата страна. България, като член на ЕС, вече 20 години подава адекватна информация относно употребата, конфискациите, острите интоксикации, здравните разходи и смъртността от психоактивни вещества на Агенцията на ЕС по наркотиците - EMCDDA  (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), създадена през 1996 година.

Ежегодно Агенцията на ЕС по наркотиците изработва доклад, който дава  цялостна картина за разпространение на наркотиците в Европа, която служи за формиране на националните политики в тази област. Тази година в „Европейски доклад за наркотиците 2016: Тенденции и развития“  се акцентира върху: рисковете за здравето от продукти с по-голяма сила на действие; продължаващата поява на нови вещества; променящите се модели на употреба на наркотици; увеличението на смъртните случаи в резултат на свръхдоза в някои държави и заплахите, произтичащи отпазарите на наркотици в интернет. „Този нов анализ подчертава необходимостта дневният ред наевропейската политика в областта на наркотиците да обхване по-широк и по-комплексеннабор от теми на политиката, отколкото в миналото“, се казва в доклада (1).

Димитрис Аврамопулос, европейски комисар по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството, казва: „Европа е изправена пред нарастващ проблем с наркотиците. Продължава високото търсене и предлагане на нови психоактивни вещества, стимуланти, хероин и други опиоиди със сериозно въздействие върху общественото здраве. Ето защо Европейският доклад за наркотиците 2016 г. е важно допълнение към нашата база данни с доказателства за проблема с наркотиците и е полезен инструмент за европейските политици при формулиране на политики и действия за решаването му. Като разполагаме с това знание, ние ще продължим да призоваваме органите на държавите—членки на ЕС, трети страни, интернет компаниите и гражданското общество да удвоят сътрудничеството в борбата с това глобално предизвикателство“.

Изводите направени в настоящото проучване показват, че случаите на свръхдоза наркотици и алкохол са предизвикателство за политиката в областта на общественото здраве и трябва да послужат при формиране на правилна политика в Община Варна в тази насока. 

 

Материал и метод:

Обект на изследването са: (1) Пациенти с остри интоксикации с психоактивни вещества постъпили в Токсикология на ВМА МБАЛ-Варна за периода от януари до 30 септември 2016 година. Извадката е 100% от регистрираните с остри интоксикации, въз основа на болнична документация, експресни имунни тестове за наркотици в урина и токсикохимичен анализ на кръв и урина за алкохол. (2) Пациенти с остри интоксикации с психоактивни вещества потърсили ЦСМП за периода от януари до 15 септември 2016 г. Извадката е 100% от регистрираните остри интоксикации, въз основа на документация на ЦСМП. (3) Проследено е движението на всеки пациент, като е избегнато повторното им отчитане. (4) Статистическата обработка касае данните от обобщения брой случаи (ЦСМП+Токсикология). Използват се епидемиологични методи. Изследването е наблюдателно, аналитично – тип “срезово – за честота на разпространение”, ретроспективно. Показва се брой интоксикации - на 1000 души население от две възрастови групи на град Варна, първата е от 10 -18 години и втората от 19 до 64 години. Използва се статистическа обработка – Microsoft Office Excel 2003. (3) Резултатите са съпоставени с епидемиологичното проучване 2009-2015 година.

 

 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

І. ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ С НАРКОТИЦИ (ФИГ.1)

Ученици (фиг.1):  

През 2016 година острите интоксикации с наркотици са 0.7/1000 и остават на едно равнище в сравнение с предходната година. Най-малката регистрирана възраст е на девойка на 13 години  смъркала прах и позитивна на хероин и метамфетамини.
Съоотношението момчета към момичета е 2:1 за наркотиците.
Сравнявайки честотата на средно тежките и тежки остри интоксикации след употреба на наркотици от младежи на възраст 10-18 години през периода 2009 до 2016 година се вижда, че в началото на проследявания период честотата е почти постоянна, от 0,2- 0.3 /1000 до 2014г. Последните две години тя е повишена на 0.7 /1000, или 3,5 пъти повече в сравнение с 2014 г.

В сравнение с възрастната група 19-64 години, където честотата на интоксикациите с наркотици е  по-ниска (0.6/1000), отново се демонстрира повишената чувствитвлност на младия организъм към наркотици и бързото настъпване на опасни за живота симптоми, които налагат по-честото хоспитализиране на учениците.

Фиг. 1. Честота на интоксикациите с наркотици

Според нас, лесният достъп, ниската цена, високо активните съставки на наркотичните вещества, интернет разпространение на невярна информация за безвреднос, допринасят за поддържане високо ниво на търсенето на наркотици сред учащите.
Ние сме  свидетели на редица програми, които Община Варна предприе в превантивна  посока, но считаме, че те трябва да са още повече, както и такива за намаляване на предлагането и намаляване на търсенето.
Глобално, ЕС е разтревожен от тенденцията за нарастване на употребата на наркотици, отразен в тазгодишния доклад. Ето какво казва председателят на Управителния съвет на EMCDDA Лора д'Ариго: „Едва няколко седмици след Специалната сесия на Общото събрание на ООН, посветена нанаркотиците, този доклад демонстрира дългогодишния ангажимент на Европейския съюз към основан на доказателства подход към политиката в областта на наркотиците. Докладът съдържа изчерпателен анализ на най-новите тенденции в 28-те държави членки на ЕС, Турция и Норвегия. Той ни напомня, че докато все още са налице някои от проблемите от миналото, продължават да се появяват и нови заплахи, по-специално развитието на пазара на синтетични наркотици“.

В „Европейски доклад за наркотиците 2016: Тенденции и развития“  се изнасят факти, които показват, че в момента агенцията наблюдава над 560 нови психоактивни вещества (НПВ). Отново в списъка с нови вещества преобладават синтетичните канабиноиди и синтетичните катинони. Заедно тези две групи възлизат на почти 80% от конфискациите на НПВ през 2014 г. Подчертава се, че е установена силна токсичност за някои от тях. „Младите играят ролята на опитни морски свинчета по отношение на вещества, за които почти изцяло липсва информация за свързаните с тях потенциални здравни рискове“, се казва в доклада.

Възрастни (фиг.1):

Острите интоксикации с наркотици (при възрастовата група 19-64 години) през 2016 година показват спад (0.6/1000) в сравнвние с 2015 (0.85 /1000).

Наричаме тази група „възрастни” от статистическа гледна точка, но средната възраст на тези лица през 2016 г. е 29.49 години, докато през  2015 г. е била 29. 23 .Една млада възраст, която е чувствителна към наркотичните токсични субстанции с много физически, психически и социални последици.

През 2016 г. съотношението мъже към жени е 4.5:1, докато през 2015 г. е било 7:1, което показва, че на  жените трябва да се отдели по-специално внимание с оглед зачестяване на злоупотребата с наркотици.

През 2016 г. средната възраст на жените с интоксикации с  наркотици е 26.18 г. докато през 2015 година е била 25.9 години. Ние считаме, че тази проблематика не е дискутирана в обществото на нужното ниво. Според нас, знанията за пагубното влияние на наркотиците върху жената и потомството, с ужасяващи последици, както физически, така психически и социални, са малко разглеждани и дискутирани теми.

Един от основните изводи за Европа и през 2016 г е, че нараства силата и чистотата на наркотиците. Нараства чистотата на канабиса (съдържанието на тетрахидроканабинол), чистота и съдържанието на MDMA (methylen dioximethamfetamin) в таблетките екстази, читотата на хероина. Това се дължи на технически иновации и конкуренцията на пазара.

Както подчертахме и по-горе, проблем са новите психоактивни вещества, които проследени в годините нарастват непрекъснато. През 2013г. са   докладвани 81, през 2014г. 101, през 2015г. 98 и достигат общо 450, а през  и през 2016 г. са регистрирани нови 110, достигащи общо 560 наблюдавани от EMCDDA нови психоактивни вещества.

В „Европейски доклад за наркотиците 2016: Тенденции и развития“  се отбелязва, че грижа на целия ЕС са разработването и реализирането на адекватни ответни мерки, тъй като се регистрира повишаване на потреблението на наркотици в целия ЕС.

 

ІІ. КОМБИНИРАНЕ НА НАРКОТИЦИ (ФИГ.2)

Ученици (фиг.2)

Нашето наблюдение показва, че комбинирането на различни по химически характер и действие наркотици като причини за хоспитализация е 0.11/1000, в сравние с 0.16/1000 през 2015г.
Наблюдавани от нас комбинации са:  хероин + метамфетамин,  метамфетамин + метадон, амфетамин+марихуана; метамфетамини+марихуана; амфетамин+метамфетамин.

Фиг. 2. Честота на интоксикациите с комбинация от наркотици

Възрастни (фиг.3).

На фигура 3 се представя честота на интоксикациите по вида на наркотиците  и при комбинирането им във възрастовата група  от 19 г. до 64 г. чрез линейно наслагване.

 Фиг. 3. Честота на интоксикациите по вид на наркотика от 19 г. до 64г.

През последните три години честотата на интоксикации при смесване на няколко наркотика остава приблизително постоянна и обяснимо с най-висока честота.

През 2016 година делът на интоксикациите с комбинация между различни наркотици (0.7/1000) бележи леко намаление в сравнение с 2015 година (0.9/1000).

Наблюдаваните остри интоксикации, с доказване на наркотика от  имунните тестове, при възрастни са:
хероин+метамфетамини; метадон+метамфетамини+амфетамини; марихуана+метамфетамини; хероин+метадон; хероин+амфетамини+метамфетамини; амфетамини+марихуана; амфетамини+метамфетамини+марихуана. За 40% от интоксикациите с наркотици няма данни какви са точно използваните наркотици.

През 2016 г. 11.85% от всички интоксикации с наркотици са се дължали на комбинирането им в сравнение с 15.6% през 2015 г.

 

ІІІ. ИНТОКСИКАЦИИ С МАРИХУАНА ТНС (TETRAHYDROCANABINOL) (ФИГ.4):

Ученици (фиг.4 )

За 2016г. най-чести са остри интокскации с марихуана. Пушенето на марихуана, като причина за остри интоксикации през тази година (0.45/1000), е по-често в сравнение с 2015 година (0.35 /1000). Най-малката регистрирана възраст е на момиче на 14 години.

В „Европейски доклад за наркотиците 2016: Тенденции и развития“  се подчертава, че е увеличената употребата, сила на действие и търсенето на лечение свързани с канабис. Според изнесените данни, приблизитело 16,6 милиона млади хора (на възраст между 15 и 34 години) са употребили канабис през последните 12 месеца в ЕС. Въпреки че са налице различия по отношение на равнищата на употреба в отделните държави  общите равнища на употреба в Европа не намаляват и съществуват признаци за нарастване.

Фиг. 4. Честота на интоксикациите с марихуана

Възрастни (фиг.3 )

Честотата на ОИ с марихуана намалява през 2016 година  (0.6 /1000) в сравнение с 0.7/1000 през 2015г.(фиг.3).

През 2016г. средната възраст на постъпилите по повод остра интоксикация с марихуана е 27.71, което в сравнение с 2015 г (20.25 години) показва значително увеличаване на възрастта и за интоксикации с марихуана. Можем да свържем тези дании с разгорелия се през тази година дебат за легализиране на марихуаната и пропагандирането й в интернет и някои медии на нейната безвредност, което води до по-широко използване в обществото, а не само от младежите.

За първи път имаме интоксикация с т.н. „медицинска марихуана“ на 41 годишен мъж със заболяването Амиотрофична латерална склероза, който поставя ректално и поглъща капсули марихуана, закупена по интернет, с презумцията да лекува рекламираната й ефикасност по отнощение овладяване на мускулната скованост и болезненост. Наблюдаваните симптоми на интоксикация бяха животозастрашаващи, поради блокиране на дишането и сриване на хемодинамиката, които отзвучаха за около 2 часа при интензивно лечение с кислород и медикаментозмо поддържане на хемодинамиката при засилено излъчване на марихуаната от организма.

Силата на действие на канабиса — трева и канабиса — смола е по-голяма в сравнение с миналото и това може да доведе до повишаване на рисковете за употребяващите [1,2,4,6]. Синтетичните канабиноиди, продавани като „законни“ заместители на канабиса, могат да са силно токсични и са докладвани случаи на масови отравяния (например в Полша). През февруари 2016 г. EMCDDA отправи предупреждение във връзка с MDMB-CHMICA, синтетичен канабиноид, свързан с 13 смъртни случая и 23 случая на несмъртоносна интоксикация в Европа от 2014 г. насам.
Здравните и социалните разходи, произтичащи от употребата на канабис, са най-изразени сред често и дългосрочно употребяващите (около 1 % от възрастните европейци употребяват канабис всекидневно или почти всекидневно)[1,2].
Канабиса, освен това, води до лесно развитие на други зависмости и е честа причина  за ПТП. По данни на ЕС, 75% от всички престъпленията се свързват с употребата на марихуана (8).

 

ІV. ИНТОКСИКАЦИИ С ХЕРОИН (ФИГ.5)

Ученици (фиг.5)

През 2016 г. има един случай на хероин при младеж на 13 години (моноинтоксикация)(0.025/1000). Още един случай при момче на 16 години, но комбинирана наркотична интоксикация, между които и опиати (статистически отчетена при комбинираните интоксикации).

Фиг. 5. Честота на интоксикациите с опиати

Възрастни (фиг. 5)

През 2016 г. честотата на хероиновите моноинтоксикации е 0.25/1000, с което остават на почти еднакво ниво като предходната година (0.28/1000).
Общо случаите с хероин са 50 болни, а с метадон - 10 болни.
Метадон за първи път се изследва от нас чрез комбинираните имунни тестове, и се позитивира при 4 жени ( на 29, 30, 35 и 38 години) и 2 мъже (30 и 35г.) като моноинтоксикация. Всички те са на терапия с метадон. Останалите 4 случая са при смесени интоксикации, включени в статистиката на комбинираните наркотици.

Средната възраст на интоксикациите с  хероин през 2016 г. е 28.69 , по-ниска в сравнение с  31.09 години през 2015 г. Най-възрастният пациент през 2016 г. с ОИ с хероин е 57 год. със смесена интоксикация с хероин и други наркотици.
Макар че хероинът продължава да е най-разпространения опиоид, нарастват случаите на злоупотреба със синтетични опиоиди. Синтетичните опиоиди, използвани при субституираща терапия (например метадон, бупренорфин), редовно се посочват в токсикологичните доклади, като в някои държави тези вещества се свързват със значителна част от смъртните случаи в резултат на наркотици, например Ирландия, Франция, Финландия и Обединеното кралство (1, 2).
Расте безпокойството за броя на установените нови синтетични опиоиди.  От 2009 г. насам са били установени 19 нови синтетични опиоида, включително 11 фентанила. Много от фентанилите са силно действащи наркотици и нищо неподозиращите употребяващи наркотици могат да бъдат заблудени, че купуват хероин, а това носи риск от свръхдоза. През 2015 г. 32 смъртни случая в Европа са били свързани със синтетичния опиоид ацетилфентанил, анализ от страна на EMCDDA и Европол (6). Най-значими са проблемите с опиоидите в Ирландия, Литва, Швеция и Обединеното кралство.
Стратегиите за предотвратяване отклоняването на опиоидни субституиращи медикаменти са в центъра на вниманието днес в новия анализ на EMCDDA „Перспективи относно наркотиците“/Perspectives on Drugs/PODs)(8).

 

СТИМУЛАНТИ

През 2016 година делът на интоксикациите със стимуланти  е значим и ако се сумират тези от амфетамини, метамфетамини и кокаин, то е видно, че стимулантите са преобладаващата  дрога като причина за търсене на медицинска помощ.

V. ИНТОКСИКАЦИЯ С АМФЕТАМИНИ (ФИГ.6)

Ученици (фиг.6):

През 2016 г. се отбелязва намаляване на моноинтоксикациите с амфетамини (0.04/1000), в сравнение с 2015 г (0.07/1000). С това честотата се изравнява с тези през 2009 и 2011 г.

Фиг. 6. Честота на интоксикациите с амфетамини

През 2016 г. в ЕС наблюдава, както и през предходните години, употребата на амфетамини (амфетамин и метамфетамин)  по-често в Северна и Източна Европа.

В „Европейски доклад за наркотиците 2016: Тенденции и развития“ се разисква как „проблемите, свързани с употребата на стимуланти, стават все по-видими“. В някои държави е налице загриженост по повод на нарастващия брой на нови случаи на търсене на лечение за употреба на амфетамини.
Като цяло през последното десетилетие в Европа се наблюдава 50% ръст в броя на пациентите, които постъпват за първи път през живота си на лечение,  при които амфетамините са основен наркотик. Това до голяма степен се дължи на увеличението, свързано с амфетамините в Германия, и в по-малка степен на метамфетамините в Чешката република.

Възрастни (виж фиг.3)

Моноинтоксикациите с амфетамини са малко по-малко през 2016г.(0.5/1000) в сравнение с 2015г. (0.7/1000). Считаме, че това е за сметка на по-високия дял на лицата комбинирали амфетамини с друг наркотик (0.7/1000).
Основен път на приемане е инхалиране чрез смъркане, рядко инжектиране.
Средната възраст на постъпилите за лечение с интоксикация с амфетамини е 26 години.

 

VІ. ИНТОКСИКАЦИЯ С МЕТАМФЕТАМИНИ (ФИГ.7)

Ученици (фиг.7)

Случаите през 2016г. на остри моноинтоксикации с  метамфетамини под форма на таблетки екстази и „Пико” са на нивото  2015 година (0.065/1000). Но в позитивните комбинирани тестове MDMA се позитивира често.
Като се има предвид, че  употребяващите считат „екстази“ за безобидна субстанция, зачестяването на интоксикациите  с  метамфетамини от 2013 до 2016 г. е факт, има своето обяснение.

Фиг. 7. Честота на интоксикациите с метамфетамини (екстази)

Метамфетамините са акцент в „Европейски доклад за наркотиците 2016: Тенденции и развития“.  Там се подчертава, че връщането на MDMA е свързано с нарастваща употреба и продукти с висока концентрация. MDMA (често продаван като „екстази“) е предпочитан наркотик стимулант сред младите хора в Европа. MDMA повишава своята популярност, както сред традиционно употребяващите стимуланти,така и сред новото поколение млади употребяващи наркотици“ (2).
Докато доскоро се наблюдаваше процес на спад в употребата на MDMA след достигането на върхови стойности през периода от началото до средата на първото десетилетие на XХI в., данните от последните години  отразяват нарастване на употребата му в Европа.
Налице са и признаци, че MDMA вече не е нишов или свързан с определена субкултура наркотик, употребяван в дискотеки, а се употребява от все повече млади хора във все по-широк кръг нощни заведения, като барове, както и по време на партита.
В момента общодостъпните продукти са под формата на прах, кристали и таблетки с висока концентрация на MDMA, като таблетките понякога се рекламират с помощта на усъвършенствани и целенасочени маркетингови похвати. Счита се, че това е резултат от преднамерена стратегия от страна на производителите, насочена към подобряване на репутацията на MDMA след период, през който вследствие на ниското качество и концентрации се стигна до намаляване на употребата.

Възрастни (виж фиг.3)

При възрастните случаите с моноинтоксикации с екстази (0.5/1000) за 2016 г. приблизително на едно ниво с 2015 г.
Средната възраст на ОИ с метамфетамини е 26.6 г.

В „Европейски доклад за наркотиците 2016: Тенденции и развития“ се съобщава за анализ на отпадни води в редица градове на Европа, който показва, че остатъчното съдържание на MDMA в тях, през 2015 г. е по-високо от това през 2011 г., като в някои градове се наблюдава рязко увеличение (3). Това може да е свързано с повишаване на чистотата на MDMA и/или с нарастване на достъпността и консумацията на наркотика. Възраждането на MDMA се свързва с „възприеманите нови начини за набавяне на прекурсори за MDMA и новите техники на производство, както и предлагането на наркотици онлайн“, обяснява EMCDDA. Съобщава се и за признаци на подновено производство след спад през последното десетилетие. Мащабни обекти за производство на MDMA, например, са били разбити в Белгия (2013 г.) и в Нидерландия (2014 г.).
Наличието на продукти с високо съдържание на MDMA стана причина EMCDDA и Европол да отправят предупреждения за опасност за общественото здраве.
Директорът на EMCDDA Алексис Гусдийл заяви: „Възраждането на MDMA носи със себе си необходимостта от преосмисляне на съществуващите мерки за превенция и намаляване на вредите, така че те да бъдат насочени към и да подкрепят новата група употребяващи, които вероятно приемат продукти с висока концентрация, без да разбират добре свързаните с това рискове. Интоксикациите и дори смъртните случаи, свързани с този наркотик, са подчертани в нашия нов доклад. Това е особено обезпокоително, тъй като употребата на MDMA навлиза във все по-широки слоеве на обществото и е все по-достъпен чрез онлайн пазари.“
В доклада се изтъква, че „потенциалът за разширяване на предлагането на наркотици онлайн изглежда значителен“, въпреки че по-голямата част от сделките с незаконни наркотици се осъществяват офлайн (4). В това отношение EMCDDA подчертава, че реагирането на тази „сериозна нововъзникваща заплаха“ е въпрос от решаващо значение за бъдещия дневен ред на европейската политика.

Инжектирането остава популярен модел на употреба сред хомосексуалисти (често заедно със синтетични катинони), т.н. „siamming”, което е крайно тревожно и свързано както с употребата на наркотици, така и със сексуалното поведение.

 

VІІ. ИНТОКСИКАЦИЯ С КОКАИН ( ФИГ.8 )

Ученици (фиг.8)

През 2016, както и от 2013 г. не са регистрирани интоксикации на младежи с кокаин. Това в голяма степен се свързва с високата цена на наркотика..

Фиг. 8. Честота на интоксикациите с кокаин

Възрастни ( виж фиг.3)

Моноинтоксикации с кокаин (0.5/1000)  през 2016 г. са почти на едно ниво с предходната година.
През 2016 г. средната възраст на пациентите с интоксикации с кокаин е 24.3 в сравнение с 27.62 години през 2015 г.
Използането на кокаин, както и при другите стимуланти, е свързано по-често с комбиниране на няколко стимуланта или с алкохол.

 

VІІІ. НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА (НПВ)

Броят, типовете и достъпността на НПВ на европейския пазар продължават да нарастват, като в момента агенцията наблюдава над 560 НПВ.
Вредите, свързани с новите наркотици в Европа, се наблюдават посредством Системата за ранно предупреждение на ЕС (EWS) за нови психоактивни вещества (НПВ). Тези вреди за здравето са различни по своя характер, но могат да бъдат сериозни, включително остри отравяния и дори смъртни случаи.
Отново в списъка с нови вещества преобладават синтетичните канабиноиди и синтетичните катинони (например мефедрон, пентедрон, MDPV), които се предлагат като взаимно заместими наркотици с амфетамина и екстази.

Тъй като уринните тестове не отчитата синтетичните катинони, ние нямаме информация за тяхното използване. Дори употребата на синтетичните канинони да не е много честа в Европа, тя буди тревога поради особено високата им токсичност. Препоръчват се здравни и социални мерки за противодействие на новите психоактивни вещества, които да наподобяват пълния диапазон от мерки, предприемани срещу утвърдените наркотици (като например образование в областта на наркотиците, интернет базирани мерки и програми за обмен на игли и спринцовки)(1).

 

ІХ. СМЪРТНИ СЛУЧАИ ОТ НАРКОТИЦИ:

Регистрипрани са шест смъртни случая (3.89%) през 2016 г, два пъти повече в сравнение с 2015 г. Смъртта настъпва при един от тях в болница, а при останалите пет, тя е регистрирана от ЦСМП  на място. През месец февеуари – 3 случая: мъж на 35 г. ОИ с хероин, положителен на ХИВ;  мъж на 27 г, с хероин и полиорганна недостатъчност и жена на 35г. с полинаркомания. През юли -1 случай; мъж на 34 г. с полинаркомания, с водеща субстанция хероин.  През август -1 случай,  мъж на 32 г. с хероин и други наркотици. През септември-1 случай, мъж на 27 г. с хероин и седативни медикаменти.
Един от акцентите в „Европейски доклад за наркотиците 2016: Тенденции и развития“  е увеличенито на смъртните случаи в резултат на свръхдоза хероин и други опиоиди.
Увеличение на смъртните случаи в резултат на свръхдоза: в центъра на внимание са хероинът и други опиоиди. Причините за това нарастване на свръхдозите с фатален изход са неясни, но е възможно те да са свързани с редица фактори, включително: нарастване на достъпността на хероина, повишаване на неговата чистота, увеличаване на възрастта на употребяващите наркотици и промени в моделите на употреба на наркотиците, включващи употреба на синтетични опиоиди и лекарства. Свръхдози се докладват най-често сред по-възрастните употребяващи опиоиди (на възраст между 35 и 50 години), но нарастване на броя на смъртните случаи в резултат на свръхдоза и сред лицата на възраст под 25 години в някои държави (например Швеция). Редица държави вече предоставят на употребяващите опиоиди предназначеното за възстановяване в случаи на свръхдоза лекарство налоксон в рамките на схеми за лечение в общностите (7).

За ЕС се посочват 6 800 смъртни случая през 2014 г. в резултат на свръхдоза, свързани главно с хероин и други опиоиди (1).

 

Х. СМЕСЕНИ ИНТОКСИКАЦИИ С АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ (ФИГ.9)

Ученици (фиг.9)

Едновременният прием на алкохол и наркотици с цел засилване или намаляване на наркотични ефекти, често води до интоксикации, които налагат хоспитализация и болнично лечение. През 2016 г, честотата е 0.05/1000 и е почти на едно ниво с  2015 г.(0.06/1000).
Най-честа комбинация е марихуана и алкохол;

Фиг. 9. Честота на интоксикациите с алкохол + наркотици

Възрастни (фиг.9)

През 2016 г. острите интоксикации при комбиниране на наркотик и алкохол са леко надолу (0.15/1000) в сравнение с 0.25/1000 през 2015 г.

Наблюдаваните през 2016 г. комбинации на един наркотик с алкохол са: стимуланти + алкохол; кокаин + алкохол; екстази+алкохол; амфетамини + алкохол; марихуана + алкохол и хероин + алкохол.

Обяснимо, поради засилване на токсичните ефекти, причина за търсене на медицинска помощ през 2016 г. е приема на няколко наркотика и алкохол: амфетамини+бензодиазепини+алкохол; хероин+кокаин+алкохол; бензодиазепини+аналгетици+алкохол; хероин+антидепресанти+алкохол; амфетамини+марихуана+алкохол; антидепресанти+невролептици+алкохол; бензодиазепини +карбамазепин+алкохол.

 

ХІ. ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ С АЛКОХОЛ (ФИГ.10)

Ученици (фиг.10)

През 2016 г. честотата на острите интоксикации с алкохол е 1.2/1000, по-ниска в сравнение с 2015 година (1.6/1000).

Най-малките  пациенти са момичета, едно на 9 години, хоспитализирано в детско отделение; 13- годишни две момичета с ракия, водка, мастика и уиски; 14  –годишни 6 момичета с уиски и водка, мастика и бира и само с уиски.

През 2016 г. съотношението момчета : момичета е 1:1.7. За първи път наблюдаваме инверсия в това съотношението От 2009 до 2015 г. винаги момчетата с ости интоксикации с алкохол са превалирали, например . съотношението момчета : момичета през 2015 г. е било 2.4:1 .
Това безспорно е много тревожен факт, който би трябвало да фокусира вниманието върху тази целева група.

Фиг. 10. Честота на интоксикациите с алкохол

Възрастни (фиг.10)

През 2016 г.  чистите алкохолни интоксикации са (1.2/1000) в сравнение с 1.4/1000 през 2015 г.

През 2016 г. средната възраст на ОИ с алкохол е 44.82 години в сравнение с 39 години през 2015 г.
Когато говорим за употреба на алкохол сред младежите, ние постоянно изтъкваме важността на подражанието. Известно е, че младежите купират от възрастните семейния и социален модел на поведение. Тази година делът на интоксикациите с алкохол на възрастни между 60 и 70 г. е  8.21% от всички алкохолни интоксикации за групата, а между 70 – 80 г. е  5.31% (общо от 60-80 години 13.53% при съотношение 4.6:1 за мъжете) . Най-възрастният пациент е на 89 години, а най-възрастната пациентка на 78 г. Тези данни показват, че трябват училища не само за родители, което стана популярна форма за превенция, но и училища за баби и дядовци.

През 2016 г. съотношението мъже към жени е 3.7: 1, докато през 2015 г. е било 4.6:1.

През 2016 г.средната възраст на жени с остра алкохолна интоксикация е 42.75 години, което е сравнително повече от 2015 г, когато е била 32.64 години.

Тази година в нашето изследване  жените са акцент както по отношение на непълнолетните, където преобладава броя на момичетата, така и при възрастните, където се забелязва злоупотреба и интоксикации при по-възрастни жени и нарастване на относителния им дял, спрямо мъжете. С това се подчертава нуждата от програми, работещи именно с девойките и жените.

 

XII. ЦСМП – направление на острите интоксикации с наркотици (фиг.11)

През 2016 г. пациентите от ЦСМП (149 болни) са насочени както следва: ВМА МБАЛ-Варна, Токсикология 66 болни (44.29%); Оставени в дома 61 (40.93%); Психиатрия 11 (7.38%); “Св. Анна” 3 (2.01%), смъртни случаи 5 на място. Заедно с един летален изход в Токсикология, общо леталитета е 6 (3.89%) от всички случаи на интоксикации с ПАВ.
Всички непълнолетни са хоспитализирани. През 2016 г. общият брой хоспитализирани непълнолетни с наркотична интоксикация (10-18 г.) е 20 в сравнение с 21 болни през 2015 г.
Самостоятелно са потърсили лечение в Токсикология 5 болни. Общият брой ОИ с наркотици е 154.

Фиг.11. ЦСМП-направление на ОИ с наркотици - 2016 г.

 

 

ХІІІ. ЦСМП – направление на острите интоксикации с алкохол (фиг.12)

На фиг. 12 представяме направлението на пациентите (общо 273 болни) с остри интоксикации с алкохол от ЦСМП в различни направления през 2016 г.
Най-голям е делът на транспортираните болни към ВМА-Токсикология -118 болни (43.22%), следват по честота оставените в дома - 97 болни (35.53%), към “Св. Анна” са насочени тези с алкохол и травма на главата - 41 болни (15.01%), към Психиатрия - 10 болни (3.66%), към дом за временно настаняване  СУПЦ ул. „Петко Стайнов“ 7- 6 болни (2.19%) и “Св. Марина”, детско отделение - 1 болен (0.36%).
Във ВМА МБАЛ-Варна, Токсикология са постъпили по други направления или самостоятелно още 30 пациенти, което прави общо 303 остри алкохолни интоксикации, в сравнение с 2015 г. те са били 386 болни.
Всички непълнолетни, които са потърсили ЦСМП са хоспитализирани. През 2016 г. общият брой хоспитализирани непълнолетни (10-18г) е 37 в сравнение с 50 болни през 2015 г.

Фиг. 12. ЦСМП направление остри интоксикации с алкохол -2016 г.

 

Заключение

Ние, екипът от Токсикология и ЦСМП, като професионалсти, считаме, че Община Варна и Дирекция „Превенции” провеждат последователна политика в областта на психоактивните вещества. Безспорно много още може да се направи, за да се намали предлагането на наркотици и алкохол, особено по отношение контрола над продажбите на малолетни в магазини и заведения. За да се намали търсенето, работата която следва да извършат Общината, Образователната система, Здравната система и НПО е огромна и многопосочна. Обучение за вредите от алкохола и наркотиците следва да има в началните, средни и висши училища, като се постави акцент върху момичета.
Считаме, че не е достатъчно обучението на медиците – лекари и медицински сестри за разпознаване и справяне с тези проблеми.
Наблюдавайки неадекватното поведение на много родители, статистиката която показва въвличането на родителската възраст в употреба и злоупотреба на ПАВ, злоупотребата с алкохол на хора над 60 години, всичко това ни кара да мислим, че училищата за родители (и за по-възрастното поколение) са наложителни.
Световният опит показва, че знанията за вредата от наркотиците и алкохола трябва да се съчетават с даване на един силен положителен импулс - стимулиране на творчеството и поставяне на привлекателни цели пред младите хора.

Ние сме удоволетворени от факта, че много обществени институции са ангажирани в проблематиката. Ролята на медиите, в това отношение е много важна. Като непрекъснато информираме обществеността на град Варна за проблемите свързани с наркотиците и алкохола, вярваме, че заедно създаваме обществена среда, която да не толерира алкохолната употреба, и употреба на наркотици сред учащите и младите хора.

 

ИЗВОДИ

 • При учащите, най-честа причина за хоспитализация остават острите алкохолни отравяния 1.2/1000, в сравнение с наркотиците 0.7/1000.
 • При учащите, от наркотиците, причина за хоспитализиране най-често е канабис (0.45/1000), следван от метамфетамини (0.06/1000), комбинация наркотик+алкохол (0.05/1000), амфетамини (0.04/1000) и опиати (0.025/1000).
 • Тревожна е промяната в съотношението момичета : момчета (1.7:1) при острите алкохолни интоксикации, като за първи път момичетата са повече.
 • При възрастовата група (19-64г.) най-честа причина за хоспитализация остават острите алкохолни отравяния 1.2/1000, в сравнение с наркотиците 0.6/1000.
 • При възрастовата група (19-64г.), от наркотиците, причина за хоспитализиране най-често е комбинирания прием на наркотици (0.7/1000), следван от канабис (0.6/1000),  метамфетамини (0.5/1000), амфетамини (0.5/1000), опиати (0.25/1000) и комбинация наркотик+алкохол (0.15/1000).
 • Смъртните случаи от хероин и неизвестни наркотици е 3.89% от всички интоксикации, два пъти повече в сравнение с предходната година.

 

Ползвани източници:

 

Работата на Сдружение „Живот без алкохол” съвместно с Клиниката по токсикология на МБАЛ-Варна към ВМА по обществено значими проекти свързани с алкохол и наркотици от 2009 година до сега превръщат МБАЛ-Варна в Болница промоцираща здраве, една идея на СЗО, която цели здравните заведения да работят не само за болестта, но и за здравето на местното население.
Надяваме се тези данни да доведат до намаляване търсенето на психоактивни вещества чрез още по-добро разбиране на проблема наркотици и алкохол от обществеността на град Варна и да помогнат при вземането на отговорни решения от компетентните обществени органи.

 

Председател на Сдружение „Живот без алкохол”
Доц. д-р Снежа Златева, д.м.

20. Х. 2016 година
Гр. Варна

Горе

 

 

 

СДРУЖЕНИЕ ,,ЖИВОТ БЕЗ АЛКОХОЛ'' - 2014 г.

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ГРАД ВАРНА
,, ТЪРСЕНЕ НА ПОМОЩ ПО ПОВОД ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ СЛЕД УПОТРЕБА НА НАРКОТИЦИ И ДРУГИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРИ ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА -2014 г.”

Изследването се осъществява с фенансовата подкрепа на по поръчка на, Дирекция „ПРЕВЕНЦИИ”, ОБЩИНА ВАРНА

Резюме:Търсенето на медицинска помощ по повод остри интоксикации с психоактивни вещества е важен показател, който се проследява от EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) за всяка отделна държава, членка на ЕС). Заедно с други показатели се получава цялостна картина за разпространение на наркотиците в Европа, което служи за формиране на националните политики в тази област.
Настоящето изследване дава представа за честотата на средно тежките и тежки остри интоксикации в град Варна, които налагат търсене на медицинска помощ от пострадалите или в Клиника за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии към МБАЛ-Варна (за краткост Токсикология) или в Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП). Условията които водят до търсене на спешна медицинска мопощ са моделът на употреба или злоупотреба и потенциалната токсичност на психоактивното  вещество.
Резултатите от това изследване показват тенденциите относно честотата на острите интоксикации, довели до търсене на специализирана токсикологична помощ от началото на 2009 г. до края на месец септември 2014 година, но не и честота на употреба/злоупотреба сред населението на град Варна.
За първи път се проследява дижението на всеки пациент от ЦСМП към Токсикология и други места в града и се оформя реална представа за честотата на острите средно тежки и тежки интоксикации в град Варна.
Тези данни, заедно с наличната информация за разпространението на употребата на психоактивни вещества след младежите и възрастното население на град Варна, дава представа за значимостта на проблема и  може да послужи при формиране на правилна политика в Община Варна в тази насока. 

Материал и метод: Обект на изследването са: (1) пациенти с остри интоксикации с психоактивни вещества постъпили в Токсикология на МБАЛ-Варна за периода от 2009г. до края на  месец септември 2014. Извадката е 100% от регистрираните с остри интоксикации, въз основа на болнична документация, експресни имунни тестове за наркотици в урина и токсикохимичен анализ на кръв и урина за алкохол. (2) пациенти с остри интоксикации с психоалтивни вещества потърсили ЦСМП  за периода от януари  до септември 2014. Извадката е 100% от регистрираните остри интоксикации, въз основа на документация на ЦСМП. Използват се епидемиологични методи. Изследването е  наблюдателно, анлитично – тип “срезово – за честота на разпространение”, ретроспективно. Показва се брой интоксикации - на 1000 души население от две възрастови групи на град Варна, първата е от 10 -18 години и втората от 19 до 64 години. Използва се статистическа обработка – Microsoft Office Excel 2003.

Резултати: Токсикология: Честотата та средно тежките и тежки остри интоксикации след употреба на наркотици от младежи на възраст 10-18 години, постъпили в Токсикология, остава сравнително постоянна от 2009 година до сега с пик през 2012-2014. Употребата на наркотици при възрастовата група 19-64 от 2009 година бележи спад до 2012 и от там отново се повишава с пик 2013г., като тази година вероятно ще достигне нивата на предходната година.
Комбинирането на различни по химически характер и действие наркотици е най-често срещаната причина за хоспитализация във възрастта 10-18 години. Комбинациите са между два, три, четири и повече наркотика. Най-чести комбинации са ТНС (tetrahydrocanabinol) или марихуана + амфетамини; марихуана + кокаин; кокаин + хероин; екстази + ефедрин; кокаин + метамфетамини + хероин.
Амфетамините като причинители на остри интоксикации макар и с малко изпреварват марихуаната до 2012 година след което честотата на острите интоксикации с тези два наркотика се изравнява през 2013 и 2014 година.
Остри интоксикации с метамфетамините под форма на таблетки екстази и „Пико” са сравнително редки през целия наблюдаван период, включително и тази година.
Редки са острите интоксикации при младежи с кокаин през 2011 и 2012. От тогава не са регистрирани чисти кокаинови интоксикации при младежи от 10-18 години.
Острите интоксикации с хероин сред младежите намаляват през 2011-2013 година, докато тази година отново се отчита нарастване. Хероинът остава основен опиоид, който води до тежки остри интоксикации, тежки усложнения и смърт. За наблюдавания прериод не сме имали интоксикации сред младежи от синтетични опиоди (метадон, бупренорфин, фентанил).
От 2009 до 2011 година случаите на хоспитализация с остра алкохолна интоксикация на младежи 10-18 години в Токсикология е висока, след което следва рязък спад и достига най ниски стойности през 2014 година. Групата на възрастните пациенти от 19 до 64 години показва най-голям ръст през 2010 година, спада през 2011, след което отново се покачва и до месец септември на 2014 година надминава нивото на 2013 година. Последните две години се наблюдава изразено разминаване в намаляване на честотата на средно тежките и тежки чисти алкохолни интоксикации при учениците и нарастване на тази във възрастовата група 19 -64 години,  при което общата тенденция за повишение се запазва. Това е за сметка на едновременен прием на алкохол и наркотици, с цел засилване на желаните наркотични ефекти, както и поради по-високата цена на алкохола и сравнително ниската на наркотиците. Потенцирането на токсичните ефекти води до интоксикации, които налагат хоспитализация и болнично лечение при учениците от 2012 година и бележи голям ръст през тази година. Подобна тенденция се наблюдава и сред възрастните като тази година е пикова. Комбинациите са различни, един наркотик с алкохол (например марихуана + алкохол, хероин + алкохол или кокаин + алкохол, екстази + алкохол), но по-често се приемат няколко наркотика с алкохол (например екстази + ефедрин + алкохол,кокаин + метамфетамини + хероин + алкохол, амфетамини + марихуана + алкохол). През последните години не рядка е комбинацията на наркотици + алкохол + висококофеинови напитки (например редбул и монстар), което показва стремеж за засилване или неутрализирани на ефектите. Като последица от тези комбинации отчитаме прием на по-големи дози алкохол и по-тежки интоксикации.
ЦСМП: От януари до края на месец септември 2014 година в ЦСМП са регистрирани 331 остри интоксикации с наркотици и алкохол. От тях 211 болни (63.75%) са с остра алкохолна интоксикация; 99 болни (29.91%) са с интоксикация от наркотици, а 21 (6.34%) са със смесени интоксикации – наркотици и алкохол. Острите алкохолни интоксикации са с най-голям дял и в двете възрастови групи, следвани от остри интоксикации след прием на няколко наркотика едновременно. Те са значително по-чести при учениците (10-18 г.), което се обяснява с уязвимостта на младия организъм. Комбинираният прием на алкохол и наркотици също е честа причина за търсене на ЦСМП и за двете възрастови групи. За учениците следват остри интоксикации с хероин, марихуана и екстази. Не са регисрирани сред тях чисти интоксикации с амфетамини и кокаин. За възрастовата група 19-64 години най-чести са случаите на интоксикации с хероин, последвани от амфетамини и малко случаи с марихуана и екстази. Поименното проследяване на всеки болен с остра интоксикация с алкохол и наркотици, потърсил медицнска помощ в град Варна, очерта многопосочно движение от ЦСМП основно към МБАЛ-Варна в Клиниката по токсикология - 35.35%, към отрезвител - 24.77%, лекарска помощ на място - 34.14%, кам Психиатрична клиника - 3.32%, към УМБАЛ „Св. Марина” 1.21%, Св. „Анна” - 1.21%, МВР- 1.21% и Католическа църква1.21%.
От друга страна много хора с остри интоксикации сами търсят медицинска помощ в Токсикология на МБАЛ Варна или са насочени от спешен център на „Св.Анна” или други медицински пунктове на града. Самостоятелен достъп до Токсикология са имали 66.53% случаи с остри алкохолни интоксикации, с наркотици -14.81%, със смесени алкохол+наркотици - 44.45%
След поименно проследяване на всеки случай на остро отравяне с психоактивни вещества в града за 2014 година, изследването показва 368 случая с алкохол, 8 от тях при ученици, което е 35.85% повече от отчетените само от Токсикология и 42.66% повече от отчетените само от ЦСМП. За наркотиците изброените поименно случаи, без да се припокриват са 103 като 5 от тях са ученици. Това е 73.79% повече от отчетените само от Токсикология и 3.89% повече от отчетените само от ЦСМП. За смесените алкохол+наркотици интоксикации, изброените поименно случаи са общо 38, 3 от тях на ученици. Това е 28.95% повече от отчетените само от Токсикология и 44.47% повече от отчетените само от ЦСМП.

Изводи: (1). Честотата на средно тежките и тежки остри интоксикации след употреба на наркотици от младежи на възраст 10-18 години остава постоянно висока от 2009г. до сега и показва трайна тенденция за повече хоспитализации в сравнение с групата 19-64 г. Свързваме ги с по-лесната уязвимост на младия организъм към наркотици и по-честите усложнения свързани с този прием. (2) Хоспитализациите по повод комбиниран прием на наркотици (няколко вида) и смесването им с алкохол за учениците нараства от 2012 г. и бележи пик през 2014година. Сред учениците тя е два пъти по-честа в сравнение възрастните. Този модел на употреба очертава бъдеща тревожна тенденция от по-бързо настъпващи токсикчни ефекти, застрашаващи живота на младежите и по-тежки увреждания на младия организъм и вероятно по-тежки бъдещи последствия в здравословен и социален аспект. (3). Амфетамините и марихуаната като причинители на остри интоксикации се изравняват през 2013 и 2014 година. (4). Остри интоксикации с метамфетамините под форма на таблетки екстази и „Пико” са сравнително редки през целия наблюдаван период. (5). Острите интоксикации с хероин сред младежите отново нарастват през тази година. (6). През последните две години намалява честотата на хоспитализации по повод остра алкохолна интоксикация на младежи 10-18 години, за сметка на комбиниран прием алкохол+наркотици. Обратно, честотата на острите алкохолни интоксикации при възрастната група се покачва и до месец септември на 2014 година надминава нивото на 2013 година. (7). Преброяването на случаите само в Клиника по токсикология или само ЦСМП не може да даде реална представа за броя на острите интоксикации с наркотици и алкохол в града. Това може да се получи само след като всеки болен се проследи поименно, за да се отчете реалният поток, и  да се избегне двойното регистриране.

 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

І. ИЗСЛЕДВАНЕ НА КЛИНИЧНО ПРОЯВЕНИТЕ ИНТОКСИКАЦИИ С НАРКОТИЦИ И ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ВЪВ ВЪЗРАСТОВАТА ГРУПА ОТ 10-18 ГОДИНИ И ВЪЗРАСТОВАТА ГРУПА ОТ 19-64 ГОДИНИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2014 ГОДИНА, ЧРЕЗ ДОКУМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ ОТ КЛИНИКАТА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ ОТРАВЯНИЯ И ТОКСИКОАЛЕРГИИ НА МБАЛ ВАРНА КЪМ ВМА

ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ С НАРКОТИЦИ (ФИГ.1)

Средно тежките и тежки остри интоксикации след употреба на наркотици от младежи на възраст 10-18 години, постъпили в Токсикология остава сравнително постоянна от 2009 година (0.3/1000). Пикът на хоспитализирани (0.35/1000) е през 2012-2013. До месец септември 2014 година регистрираните са повече от половината на предходните години, така че тенденцията за високо ниво на интоксикации с наркотици остава. Според нас, младежите на град Варна не се различават от тинейжедирте на повечето страни в ЕС. Тревожната тенденция  за употреба на наркотични вещества е отбелязана и в „Европейския доклад за наркотици – тенденции и развития 2014”. Лесният достъп, ниската цена, високо активните съставки на наркотичните вещеста, интернет разпространение на невярна информация за безвредност допринасят за задържане на тази висока тенденция. Тази година пропорцията мужду честотата на остри интоксикации с алкохол и честотата на остри интоксикации с наркотици при младежи 10-18 години е 1:1, което е доказателство за предпочитание на наркотиците. Докато до сега отношението беше 4-5:1 в полза на алкохола, през 2013 и 2014г. по-рядко наблюдаваме чисти алкохолни интоксикации при ученици (фиг.4), а се увеличават случаите на алкохол+наркотик. Това е причина за настъпване на по-тежки клинични симптоми и от там търсене на медицинска помощ и хоспитализация. Тревожен според нас е факта, че острите интоксикации от наркотици сред учениците остават на по-високи нива в сравнение с възрастните от 2011 година до сега.
Употребата на наркотици при възрастовата група 19-64 от 2009 година (0.4/1000) бележи спад до 2012 (0.15/1000) и от там отново се повишава  през 2013 (0.25/1000) и тази година вероятно ще достигне нивата на предходната година. При възрастните пропорцията 5:1 в полза на острите интоксикации с алкохол остава. Намаляването на интоксикациите с наркотици през 2010-2012г. при възрастните, както се посочва в „Европейския доклад за наркотиците - тенденции и развития 2014”, се дължи на голямия брой конфискации на наркотици през тези години и от там намаляване на предлагането. Докладът посочва голям брой конфискации на различни наркотици извършени в България за този период. Изобретателността на доставчиците в световен мащаб, вероятно и в България, от 2012 година насам, чрез внос на „пре-прекурсури” като легални химикали, местното производство от тях до наркотик, интернет закупуването на наркотици под формата на „тор за цветя”, „соли за вана” и други „безвредни продукти”, доведе до ново повишаване на потреблението на наркотици в целия ЕС, а както се вижда и от нашето проучване, това рефлектира върху случаите на остри интоксикации с наркотици, довели до хоспитализация.

 

Фиг. 1. Честота на интоксикациите с наркотици за периода 2009г.- септември 2014г в МБАЛ-Варна


 

 

 

ЧЕСТОТА НА ИНТОКСИКАЦИИТЕ ПО ВИД НА НАРКОТИКА ПРИ МЛАДЕЖИ 10-18 ГОДИНИ (ФИГ. 2)

Нашето наблюдение показва, че комбинирането на различни по химически характер и действие наркотици е най-често срещания модел на употреба и той най-често води до интоксикации, налагащи хоспитализация (0.3/1000) във възрастта 10-18 години. Комбинациите са между два, три, четири и повече наркотика. Най-чести комбинации са ТНС (tetrahydrocanabinol) или марихуана+амфетамини; марихуана + кокаин; кокаин + хероин; екстази + ефедрин; кокаин + метамфетамини + хероин.

Амфетамините като причинители на остри интоксикации (0.25/1000) макар и с малко изпреварват марихуаната (0.22/1000) до 2012 година след което честотата на острите интоксикации с тези два наркотика се изравнява през 2013 и 2014 година. Според нас, като отчитаме, че острата токсикчност на марихуаната е значително по-малка от тази на амфетамините и тези които използват марихуана много по-рядко попадат в болница, зачестяването на острите хоспитализации от марихуана вероятно се дължат на вече доказанато по-широко използване  на синтетична марихуана, както и нарасналото местно производство на трева. Такива са данните и от „Европейския доклад за наркотици 2014”, според който в България употребата на марихуана и амфетамини сред младежите остава висока. Евростат посочва най-ниска и най-висока национална оценка на държавте от ЕС при възрастова група 15-24 години за употреба на амфетамини в диапазона 7.2 - 0.1, като за България тя е 4, а за употреба на марихуана диапазона е между 23.6 до 0.8, като за България е 18.2.

Остри интоксикации с метамфетамини под форма на таблетки екстази и „Пико” са сравнително редки през целия наблюдаван период, включително и тази година (0.2/1000). Обичайно се счита, че екстази рядко води до тежки интоксикации. От данните на Евростат, при диапазон за употреба на екстази от 7.9 - 0.1, България е с индекс 6.9, което нарежда българските младежи на второ  място в ЕС след UK.

Редки са острите интоксикации при младежи с кокаин през 2011 и 2012. От тогава не са регистрирани чисти кокаинови интоксикации при младежи от 10-18 години. Това в голяма степен се свързва с високата цена на наркотика и кореспондира с „Европейския доклад за наркотици 2014” за сравнително намаляла  употребата на кокаин в Европа. При деапазон 8.5 – 0.6 за България индексът е 2.1 за възрастта 15-24 години.

Острите интоксикации с опиати сред младежите намаляват през 2011-2013 година, докато тази година отново се отчита нарастване на случаи с хероинови интоксикации (0.05/1000). За Европа и България хероинът остава основен опиоид, който води до тежки остри интоксикации, тежки усложнения и смърт. За наблюдавания прериод не сме имали интоксикации сред младежи от синтетични опиоди (метадон, бупренорфин, фентанил). В „Европейския доклад за наркотици 2014” в раздела „търсене на лечение за първи път”, за хероина (общо), при диапазон от 84.3 -1.8, България е на първо място. Нашето изследване и тези данни показват, че и за град Варна употребата на хероин и свързаните с него здравни и социални проблеми остават сериозен проблем.

Съгласно „Европейския доклад за наркотици 2014”, които подробно анализира честотата на употреба на различните наркотични вещества в различни страни на  Европа, причините за сложната динамика в употребата на едно или друго вещество в различните страни се дължи на различни причини, от намаляване на предлагането (поради повишавене броя конфискации) до предприемане на  различните мерки в страните, в това число здравни (метадонови програми,  детоксификация, прилагане на когнитивно-поведенческа терапия, методи за управление на поведението, семейна терапия, социална реинтеграция) както и държавни политики с изработване на национални насоки за борба с психоактивните вещества.

 

Фиг. 2. Честота на интоксикациите по вид на наркотика (линейно наслагване) при младежи 10-18 години за периода 2009г. - септември 2014г. в МБАЛ-Варна

 

 

 


ОСТРИ СМЕСЕНИ ИНТОКСИКАЦИИ С АЛКОХОЛ И НАРКОТИЦИ (ФИГ.3)

Едновременният прием на алкохол и наркотици с цел засилване на желаните наркотични ефекти, по-често води до интоксикации, които налагат хоспитализация и болнично лечение. От направеното проучване можем да кажем, че „модата”  на комбинирания прием на алкохол и наркотици сред младежката група 10-18 години настъпва от 2012 година (0.04/1000) и бележи голям ръст през тази година (0.25/1000).
Подобна тенденция се наблюдава и сред възрастните като тази година е пикова (0.15/1000). Комбинациите са различни, един наркотик с алкохол (например  марихуана + алкохол, хероин + алкохол или кокаин + алкохол, екстази + алкохол), но по-често се приемат няколко наркотика с алкохол (например екстази + ефедрин + алкохол, кокаин + метамфетамини + хероин + алкохол, амфетамини + марихуана + алкохол). През последните години не рядка е комбинацията на наркотици + алкохол + висококофеинови напитки (например редбул и монстар), което показва стремеж за засилване или неутрализиране на ефектите. Като последица от тези комбинации отчитаме прием на по-големи количества алкохол и по-тежки интоксикации.

 

Фиг. 3. Честота на остри смесени интоксикации с алкохол и наркотици за периода 2009г. - септември 2014 в МБАЛ-Варна


 


ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ С АЛКОХОЛ (ФИГ.4)

От 2009г. до 2011година случаите на хоспитализация с остра алкохолна интоксикация на младежи 10-18 години в Токсикология е висока (1.7/1000), след което следва рязък спад и достига най ниски стойности през 2014 година (0.2/1000). Обратно, групата на възрастните пациенти от 19 до 64 години показва най-голям ръст през 2010 година (1.4/1000)., спада през 2011, след което отново се покачва и до месец септември на 2014 година надминава нивото на 2013 година (1.2/1000). Последните две години се наблюдава изразено разминаване в намаляване на честотата на средно тежките и тежки алкохолни интоксикации при учениците и нарастване на тази във възрастта 19-64 години, при което общата тенденция се запазва. Според нас, причината за намаляване броя на острите алкохолни интоксиации сред учениците не е напълно ясна. Дали това е тенденция свързана с предпочитания модел за прием на алкохол и някакъв наркотик показана по-горе на фиг.1, на по-високата цена на алкохола и сравнително ниската цена на наркотиците или е резултат от положени дългогодишни усилия?. Ние считаме, че последователна политика на Община Варна и Дирекция „Превенции” в трите важни направления за намаляване вредата от употреба на психоактивни вещества, а именно: контрол на предлагането (контрол над продажбите на малолетни в магазини и заведения), намаляване на търсенето (чрез информиране за вредите от алкохола от НПО) и стимулиране творческите импулси на младежите, са подходи които дават, макар и по-бавно, резултат. Ангажирането на много обществени институции, а през последната година, включително и „Агенция за закрила на детето” при всеки случай на остра алкохолна интоксикация, според нас води до този спад на тежките алкохолни интокискации при ученици. Не малко значение, според нас, имат и медиите, които непрекъснато информират обществеността на град Варна за обстоятелствата при всеки конкретен случай. Ние считаме, че това е начин в гр. Варна да се създаде обществена среда, която да не толерира алкохлната употреба, особена сред учащите.

 

Фиг 4. Честота на острите интоксикациите с алкохол за периода 2009г.- септември 2014 в МБАЛ-Варна

 

 


ІІ. ЧЕСТОТА НА КЛИНИЧНО ПРОЯВЕНИТЕ ИНТОКСИКАЦИИ С НАРКОТИЦИ И ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ВЪВ ВЪЗРАСТОВАТА ГРУПА ОТ 10 - 18 ГОДИНИ ЧРЕЗ ДОКУМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЦСМП

ЦСМП –ОБЩ БРОЙ ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ (ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ) 2014 г.

От януари до края на месец септември 2014 година в ЦСМП са регистрирани 331 остри интоксикации с наркотици и алкохол. От тях 211 болни (63.75%) са с остра алкохолна интоксикация; 99 болни (29.91%) са с интоксикация от наркотици, а 21 (6.34%) са със смесени интоксикации – наркотици и алкохол (фиг. 5).

 

Фиг.5. ЦСМП - общ брой остри интоксикации (януари-септември) 2014 година

 

 

ЦСМП - ЧЕСТОТА НА ОСТРИТЕ ИНТОКСИКАЦИИ ПО ВИД НА НАРКОТИКА

Острите алкохолни интоксикации са с най-голям дял и в двете възрастови групи, следвани от остри интоксикации след прием на няколко наркотика едновременно. Те са значително по-чести при учениците (10-18 г.), което се обяснява с уязвимостта на младия организъм. Комбинираният прием на алкохол и наркотици също е честа причина за търсене на ЦСМП и за двете възрастови групи. За учениците следват остри интоксикации с хероин, марихуана и екстази. Не са регисрирани сред тях чисти интоксикации с амфетамини и кокаин. За възрастовата група 19-64 години най-чести са случаите на интоксикации с хероин, последвани от амфетамини и малко случаи с марихуана и екстази (фиг.6).

 

Фиг. 6. Честота на острите интоксикации по вид на наркотика регистрирани в ЦСМП (януари-септември) 2014 година

 

 

 

ЦСМП - ДВИЖЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ ЦСМП В ДРУГИ НАПРАВЛЕНИЯ

Една част от пациентите с остри интоксикации получават лекарска помощ на място 113 (34.14%), друга част - 82 (24.77%) са отведени за наблюдение в отрезвител. Най-голям е делът на пациентите отведени в МБАЛ-Варна в Клиниката по токсикология - 117 (35.35%), поради клинични данни за средно тежки и тежки интоксикации. Подредени по честота следват случаите отведени в Психиатрична клиника 11 (3.32%) и по един болен в УМБАЛ „Св. Марина”, Св. „Анна”, МВР и Католическа църква. Има четири смъртни случая регистрирани на място (1.21%), единият е на мъж на 43 години с алкохолна зависимост, останалите три са  след употреба на наркотици на мъже на възраст 27 години и двама на по 31 години (фиг. 7).

 

Фиг.7. ЦСМП - движение на болните с остри интоксикации с психоактивни вещества (януари-септември) 2014 година

 

 

 

СЛУЧАИ НА ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ С ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПОТЪРСИЛИ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ГРАД ВАРНА

В следващите графики представяме сложното движение на болните с остри интоксикации с алкохол и наркотици през 2014 година, потърсили лекарска помощ в град Варна. Една част от болните търсят медицинска помощ от ЦСМП и от там поемат по съответни направления, както бе посочено по-горе, включително и към МБАЛ-Варна. В  Клиника по токсикология на МБАЛ постъпват болни не само от ЦСМП, но и такива, които сами търсят токсикологична помощ  или пък са насочени от други болници. В Клиниката по токсикология от ЦСМП са доведени 79 болни от 236 алкохолни интоксикации (33.47%); 23 от 27 наркотични остри интоксикации (85.19%); 15 от 27 смесени отравяния с алкохол и наркотици (55.55%)(фиг.11). Това многопосочно движение на болни показва, че преброяването на случаите само в Клиника по токсикология или само ЦСМП не може да даде реална представа за броя на острите интоксикации с наркотици и алкохол в града. Това може да се получи само след като всеки болен се проследи поименно, за да не се регистрира два пъти и да се отчете реалният поток. На фиг. 8 се представят спешните случаи с остри алкохолни интоксикации през 2014 година, потърсили медицинска помощ в МБАЛ и ЦСМП, без да се припокриват. На фиг. 9 се представят случаите с наркотици, а на фиг.10 със смесени интоксикации.
За младежите от 10-18 години с остри алкохолни интоксикации движението е било от ЦСМП към Клиника по токсиколия (4 случая), а останалите 4 са преценени като леки, оказана е медицинска помощ на място и са оставени в дома. Изследването показва, че 66.53% от случаите с остра алкохолна интоксикация възрастни пациенти постъпват в Токсикология на МБАЛ без да търсят ЦСМП (фиг. 8 и фиг.11).
След поименно проследяване на всеки случай 368 са случаите с алкохол, 8 от които са ученици, което е 35.85% повече от отчетените само от Токсикология и 42.66% повече от отчетените само от ЦСМП (фиг.8).

 

Фиг.8. Честота на спешни случаи с остри алкохолни интоксикации (януари-септември) 2014 г., потърсили медицинска помощ в МБАЛ и ЦСМП, без да се припокриват.

 

 

Всички ученици на възраст 10-18 години с остра интоксикация с наркотици са насочени от ЦСМП за лечение в МБАЛ, но има и един, доведен в Токсикология от свои близки. Общо 85.19% от болните в МБАЛ с остра наркотична интоксикация са доведени от ЦСМП, а 14.81% са потърсили специализирана токсикологична помощ по друг начин (собствен транспорт)(фиг. 9 и фиг. 11).
След поименно проследяване на всеки случай с наркотици общият им брой, без да се припокриват, е 103 като 5 от тях са ученици. Това е 73.79% повече от отчетените само от Токсикология и 3.89% повече от отчетените само от ЦСМП (фиг.9).

 

Фиг. 9. Честота на спешни случаи с остри наркотични интоксикации (януари-септевмри) 2014 година, потърсили медицинска помощ в МБАЛ и ЦСМП, без да се припокриват.

 

 

Алкохолът, който силно потенцира наркотичните ефекти води до по-тежки интоксикации, което налага по-честа хоспитализация. Всички младежи и възрастни със смесени интоксикации (алкохол и наркотици) са хоспитализирани. Данните на МБАЛ показват, че 44.45% със смесени интоксикации сами са потърсили Клиниката по токсикология, а 55.55% са доведени от ЦСМП (фиг.10 и фиг. 11.). След поименно проследяване на всеки случай със смесена интоксикация алкохол+наркотици, общият брой, без да се припокриват, е 38, 3 от тях са ученици. Това е 28.95% повече от отчетените само от Токсикология и 44.47% повече от отчетените само от ЦСМП (фиг.10).

 

Фиг.10. Честота на спешни случаи с остри смесени (алкохол + наркотици) интоксикации (януари-септември) 2014 година, потърсили медицинска помощ в МБАЛ и ЦСМП, без да се припокриват.

 

 

 

КЛИНИКА ЗА ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ ОТРАВЯНИЯ И ТОКСИКОАЛРЕГИИ НА МБАЛ-ВАРНА – ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ С ЛЕСЕН ДОСТЪП


Клиниката за интензивно лечение на остри отравяния е единствената специализирана клиника в Североизточна България за остри отравяния от всякъкъв вид, включително и на такива причинени от наркотици и алкохол. За своите 23 години на съществуване тя доказа на обществеността на град Варна, че всеки пострадал лесно може да потърси помощ по всяко време и да получи високакачествени здравни грижи, без да се иска направление за това. На фигура 11 доказваме това твърдение с цифри, които показват, че значителна част от острите интоксиации постъпват в Токсиология направо (собствен достъп), без да търсят ЦСМП.

 

Фиг. 11. Клиника по токсикология на МБАЛ- Варна  - здравно заведение с лесен достъп за хора с остри интоксикации.

 

 

ИЗВОДИ

 1. Честотата на средно тежките и тежки остри интоксикации след употреба на наркотици от младежи на възраст 10-18 години остава постоянно висока от 2009г. до сега и показва трайна тенденция за повече хоспитализации в сравнение с групата 19-64 години. Свързваме ги с по-лесната уязвимост на младия организъм към наркотици и по-честите усложнения свързани с този прием.
 2. Хоспитализации по повод комбиниран прием на наркотици (няколко вида) и алкохол за учениците нараства от 2012 г. и бележи пик през 2014година. Сред учениците тя е два пъти по-честа в сравнение с възрастните. Този модел на употреба очертава бъдеща тревожна тенденция от по-бързо настъпващи токсикчни ефекти, застрашаващи живота на младежите и по-тежки увреждания на младия организъм и вероятно по-тежки бъдещи последствия в здравословен и социален аспект.
 3. Амфетамините и марихуаната като причинители на остри интоксикации се изравняват през 2013 и 2014 година
 4. Остри интоксикации с метамфетамините под форма на таблетки екстази и „Пико” са сравнително редки през целия наблюдаван период,
 5. Острите интоксикации с хероин сред младежите отново нарастват през тази година
 6. През последните две години намалява честотата на хоспитализации по повод остра алкохолна интоксикация на младежи 10-18 години, за сметка комбиниране с наркотик. Обратно, честотата при възрастната група се покачва и до месец септември на 2014 година надминава нивото на 2013 година.
 7. Преброяването на случаите само в Клиника по токсикология или само ЦСМП не може да даде реална представа за броя на острите интоксикации с наркотици и алкохол в града. Това може да се получи само след като всеки болен се проследи поименно, за да не се регистрира два пъти.

 

Работата на Сдружение „Живот без алкохол” съвместно с Клиниката по токсикология на МБАЛ-Варна към ВМА по обществено значими проекти свързани с алкохол и наркотици от 2009 година до сега превръщат МБАЛ-Варна в болница промоцираща здраве, една идея на СЗО, която цели здравните заведения да работят не само за болестта, но и за здравето на местното население.
Надяваме се тези данни да доведат до намаляване търсенето на психоактивни вещества чрез още по-добро разбиране на проблема наркотици и алкохол от обществеността на град Варна и да помогнат при вземането на отговорни решения от компетентните обществени органи.

Председател на Сдружение „Живот без алкохол”
Доц. д-р Снежа Златева, д.м.

Горе
(1) ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА, ВТОРИЧНА И ТРЕТИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ НА АЛКОХОЛНАТА ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАВИСИМОСТ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД ВАРНА.
Програмата стартира м. март 2012 и не е финансирана.

Програмата е предложена пред Отдел „Социални дейности и здравеопазване” на Община Варна и предстои нейното разглеждане, обсъждане и решение на Общински съвет Варна за това дали да бъде финансово подкрепена.

До този момент по тази Програма са преминали 150 злоупотребяващи и зависими към алкохол поциети с 30% пълна успеваемост към трезвеност.

ДЕВИЗ на Програмата: „доверие, загриженост, отговорност, честност, себеразкриване и себепознание „

ПРОГРАМАТА:
1. Предлага на злоупотребяващите и зависимите към алкохол алтернативен вариант на поведение за изграждане на щастлив живот без алкохол като:
Провеждаме краткотрайна детоксикация в Клиниката по токсикология - МБАЛ-Варна (Военноморска болница) към ВМА;
Консултираме и предлагаме психологична подкрепа за тях и техните семейства;
Обучаваме в техники за справяне със стреса и житейските трудности;
Въвличаме ги в алтернативни житейски дейности - култура, изкуство, наука, труд в полза на обществото.
2. Променяме нагласата в обществото от толерантност към алкохолната употреба и злоупотреба към смислен и щастлив живот без алкохол. Връщаме на обществото трезви ученици и младежи, трезви бащи и майки, на работодателите възстановени служители и работници.
3. Програмата се осъществява в три фази: първа фаза - един месец - ежедневно посещение в центъра; втора фаза - три пъти седмично посещение в центъра, трета фаза - ежеседмично в почивните дни клубна и спортна дейност.
4. Място за осъществяване на програмата: първа и втора фази в МБАЛ-Варана (Военноморска болница) към ВМА, трета фаза в зала на Медицински университет „Проф.д-р П.Стоянов” – Варна. Трета фаза на този етап не се осъществява в пълен обем.

 

(2) ПРОЕКТ: „МЛАДЕЖКО ДВИЖЕНИЕ – РАСТЕЖ И РАЗВИТИЕ БЕЗ АЛКОХОЛ”
Проектът е финансиран от Община Варна, Дирекция «Превенции», завършен (юни-октомври 2010).

ПРOЕКТА:

Обхвана ученици от две гимнази на гр. Варна. С това целим да се обърне внимание на подрастващите върху вредата от алкохола и да стимулираме алтернативно поведение.
Дейностите бяха насочени в две области – първична и вторична профилактика и бе насочен към младите хора.
Първичната профилактика се състои от мерки насочени към промяна на поведението на младите хора за неупотреба на алкохол. Ние проведохме в две гимназии на града мероприятия: информация за вредата от алкохола върху физиката и психиката на човека чрез представяне в час на класния ръководител на презантации на тема „Медицинско училище за вредата от алкохола; на книжно тяло с информация за щетите от алкохолната злоупотреба, изготвяне на анкета преди и след проведеното обучение, резултатите от която предстоят да бъдат публикувани.
Вторичната профилактика е насочена към млади хора и техните близки, които са постъпили за лечение в Клиниката за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии на МБАЛ Варна към ВМА. Важно е да открием травмата, тревогата, несигурната личност, грешките във възпитанието, двойните стандарти. В проекта са предвидени консултации с младите хора и с техните родители.
За популяризиране дейностите по проекта създадохме сайт, който ще отрази информацията за работата на Сдружението и след приключването на проекта, публикации в медиите, разпространение чрез доброволците и чрез участието на учениците. Сайта ще е действащ от 30. 10. 2010 г.

 

(3) ПРОГРАМА „СКРИНИНГ И ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ЛИЦА С ОСТРИ ИНТОКСИКАЦИИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА”
Проектът е финансиран от Община Варна, Дирекция «Превенции», (август-ноември 2010).

Партньори по програмата са МБАЛ (Военноморска болница) Варна към ВМА, ЦСМП - Варна и четири гимназии в града, Медицински колеж гр. Варна.

ПРОГРАМАТА:

Целевата група обхваща 600 ученици и студенти. С това целим да се обърне внимание на подрастващите върху вредата от наркотиците и да стимулираме алтернативно поведение. Разработеният модел ще може да бъде приложен и сред учениците в другите училища на територията на град Варна.
Програма обхваща дейности в двете области – първична и вторична профилактика и е насочена към младите хора.
Обхватът на психоактивните вещества (ПАВ) в рамките на тази програма е: опиати, амфетамини, кокаин, екстази, канабис, нови синтетични наркотици, фениламини, катинони, синтетични канабиноиди, психотропни медикаменти, комбинирана употреба на алкохол и други ПАВ.
Първичната профилактика се състои от мерки насочени към промяна на поведението на младите хора за неупотреба на наркотици. В четири гимназии на града и Медицински колеж ние осъществяваме: информация за вредата от наркотиците върху физиката и психиката на човека чрез мултимедийна презентация „Медицинско училище за вредата от наркотиците”; специално направен за това филм от ученици, книжно тяло с информация за наркотиците, изготвяне на анкета преди и след проведеното обучение.
Вторичната профилактика е насочена към млади хора и техните близки, които са постъпили за лечение в Клиниката за интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии на МБАЛ Варна към ВМА. В проекта са предвидени консултации с младите хора и с техните родители.
Екипите на ЦСМП отразяват случаите когато младите хора са потърсили медицинска помощ по повод употребата на наркотици без да са хоспитализирани. Чрез телефон осъществяваме обратна връзка с тях и/или близки за съвет и консултации.

 

(4) ОБЩЕСТВЕНИ ИЗЯВИ И ОБУЧЕНИЕ
 • Пресконференция на 12.03.2012г. и интервю пред медиите на гр. Варна -вестници, радия,  телевизия „Черно море” за Програмата на Сдружението и на намерения за създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция.
 • Участие в семинар март - април 2012 г. организирано от Европейски социален фонд „Социални услуги за социално включване” по договор БГ 051РО 001-5.2.06-0237-С-001 за обмяна на опит по проект „Създаване на консултативен център за зависими лица в лечение и техните семейства като средство за справяне със социалното изключване”.
 • Участие на екипа и на председателя на Сдружението с  доклад  в научна конференция на тема „Терапевтична общност - ефективен модел за въстановяване и ново качество на живот” 30. 10. 2011г. гр София, организиранот ЕЕЕА - Норвегия и Терапевтична общност „Феникс” България.
 • Посещение на Терапевтична общност „Феникс” с. Брьоковци - 31. 10.2010 г.
 • Среща с ръководителите и посещение на  Руски Център „ Ренессанс” –комуна за борба със зависимостите, Златни пясъци – Варна.
 • Изнасяне на информация от председателя на Сдружението пред научната общност на БАН, пред медиите (вестници, журнали, радия) за вредното влияние на анаболните стероиди.

 

 

Горе

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на дирекция Превенции

ОБЩИНА ВАРНA